Da li je dozvoljeno fotokopiranje knjiga?

Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima propisano je da fizička osoba može reproducirati (fotokopirati) autorsko djelo (knjigu) na bilo koju podlogu ako to čini zaprivatno korištenje koje nema nikakvu komercijalnu svrhu i nije namijenjeno ili pristupačno javnosti. To znači da je zakonodavac dozvolio fizičkim osobama da u ograničenim slučajevima, kada fotokopiraju autorsko djelo samo za vlastito korištenje i bez ostvarivanja bilo kakve imovinske koristi, mogu fotokopirati knjige.

Da li je dozvoljeno i u kojim slučajevima fotokopiranje cijele knjige?

Dozvoljeno je u slučaju da su primjerci te knjige rasprodani najmanje dvije godine.

Da li je i u kojim slučajevima dozvoljeno fotokopiranje dijela knjige?

Kada primjerci knjige nisu rasprodani najmanje dvije godine nije dozvoljeno fotokopiranje cijele knjige. Iako zakon to izrijekom ne navodi, jasno jeda je u tom slučaju dozvoljeno samo fotokopiranje dijela knjige.

Što se smatra dijelom knjige?

Budući da zakon nije propisao što se smatra dijelom knjige niti o tome postoji relevantna praksa, nema vjerodostojnog tumačenja tog termina. Smatramo da nije bila intencija zakonodavca da se dijelom knjige smatra knjiga iz koje je izostavljena naslovnica, sadržaj ili impressum.

Koja prava ima autor na svom autorskom djelu?

Autor ima isključivo pravo raspolaganja svojim autorskim djelom. Pravo tiskanja i pravo distribucije (pravo izdavanj) autor može ugovorom prenijeti na treću osobu (nakladnika).

Koji su izuzeci od isključivog prava raspolaganja autora svojim autorskim djelom?

Autorsko djelo se može reproducirati bez odobrenja autora i mimo njegove volje ukoliko to fizička osoba čini za privatno i drugo vlastito korištenje.

Da li se naplatom naknada legalizira fotokopiranje knjiga?

Ne. Zakon je fizičkim osobama dao pravo da fotokopiraju autorska djela ukoliko to rade isključivo za sebe i bez ostvarivanja komercijalne dobiti. To zanči, da je u navedenom slučaju fotokopiranje dozvoljeno, ali uz uvjet da to fizička osoba čini za privatno i drugo vlastito korištenje te da pri tom za sebe ne ostvaruje komercijalnu dobit.