ČlanoviNakladnici

Članstvo u udruzi

By 10 svibnja, 2018 16 ožujka, 2023 No Comments

Nositelj autorskih i srodnih prava ima pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi Europske Unije da upravlja njegovim autorskim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koje sam odabere, za države koje sam odabere, neovisno o tome koje države Europske unije je državljanin i u kojoj ima boravište ili poslovni nastan. Udruga će prihvatiti upravljanje takvim pravima, kategorijama prava i vrstama djela, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast.

Nositelj autorskih i srodnih prava može otkazati ovlaštenje za upravljanje koje je dao udruzi u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo, kategoriju prava ili vrstu djela koje sam odabere, za državna područja koja sam odabere, uz otkazni rok koji ne može biti duži od 6 mjeseci, bez obzira je li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dao drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava. Takav otkaz proizvodi učinke tek od kraja financijske godine.

Iznimno, temeljem posebnog zahtjeva, ako je otkaz dan do 30. lipnja tekuće godine, udruga može donijeti odluku da otkaz proizvodi pravne učinke od 1. siječnja te financijske godine.

U slučaju otkaza ovlaštenja, nositelj prava pridržava sva prava prema udruzi u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje koja je udruga izdala prije učinaka otkaza.

Svako ovlaštenje za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u pisanom obliku, uz navođenje pojedinih prava, kategorija prava ili vrsta djela na koja se odnosi.

Pravilnik o članstvu

Punomoć za zastupanje