Autorsko pravo

Autorsko pravo i srodna prava

By 3 rujna, 2016 29 studenoga, 2017 No Comments

Autorsko pravo predstavlja skup pravnih pravila koja normiraju pravne odnose u pogledu intelektualnih tvorevina s književnog, znanstvenog i umjetničkog područja. Skup tih pravila sadržan je u izvorima autorskog prava u formalnom smislu. U nekim državama temeljne odredbe o autorskom pravu sadržane su već u državnom ustavu, u nekim su državama takve odredbe sadržane u građanskom zakoniku, a pobliže u posebnom zakonu. Međutim, u većini država, glavni izvor autorskog prava su posebni zakoni. U Hrvatskoj je to Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima.

Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevinu iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu, ako to zakonom nije drukčije određeno.

Autor djela je fizička osoba koja je autorsko djelo stvorila. Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog stvaranja autorskog djela.

Autor ima isključivo pravo sa svojim autorskim djelom i koristima od njega činiti što ga je volja, te svakoga drugog od toga isključiti, ako zakonom nije drukčije određeno. To pravo obuhvaća, osobito: pravo reproduciranja (pravo umnožavanja), pravo distribucije (pravo stavljanja u promet), pravo priopćavanja autorskog djela javnosti i pravo prerade.

Autorskim pravom štite se osobne i duhovne veze autora s njegovim autorskim djelom (moralna prava autora), imovinski interesi autora u pogledu njegovoga autorskog djela (imovinska prava autora) i ostali interesi autora u pogledu njegovoga autorskog djela (druga prava autora).

Srodna prava su prava koja imaju svoj poseban predmet zaštite koji je uglavnom vezan uz autorska djela. S obzirom na sličan predmet zaštite i bliskost s autorskim pravima nazivaju se i autorskom pravu srodna prava ili samo srodna prava. U Hrvatskoj su prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima to:

  1. Prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama,

  2. Prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima,

  3. Prava filmskih producenata na njihovim videogramima,

  4. Prava organizacija za radiodifuziju na njihovim emitiranjima,

  5. Prava nakladnika na njihovim izdanjima

  6. Prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama.

Nositeljem srodnih prava može biti svaka fizička i pravna osoba, ako zakonom nije drukčije određeno. Autorsko pravo i srodna prava mogu se protiv volje njihovih nositelja ograničiti samo pod pretpostavkama i na način određen zakonom.